Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1549-6ISBN: 978-952-81-1550-2ISBN: 978-952-81-1552-6ISBN: 978-952-81-1554-0ISBN: 978-952-81-1545-8ISBN: 978-952-81-1541-0ISBN: 978-952-81-1536-6
PL 1001, 33201 Tampere • 03 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)

Mediapinta Oy:n yleiset palvelukustanteen sopimusehdot

1. Sopimusehtojen sitovuus

Nämä yleiset sopimusehdot täydentävät osapuolten välistä kustannussopimusta. Näitä sopimusehtoja noudatetaan, ellei kustannussopimuksesta muuta johdu. Sopijaosapuolina ovat Mediapinta Oy (jäljempänä "kustantaja") ja palvelukustanteen tekijä (jäljempänä "tekijä").

2. Kustannussopimuksen ulottuvuus

Tällä kustannussopimuksella tekijä luovuttaa kustantajalle aikaan, alueeseen ja käyttötapaan nähden määritellyn yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita painamalla, tulostamalla tai sähköisessä muodossa ja levittämällä näin valmistettuja kappaleita kirjana yleisön keskuuteen.

Kustantajalla on myös ensisijainen kustannus- ja valmistusoikeus jo olemassa olevilla tai myöhemmin keksittävillä menetelmillä teoksesta tai sen osista valmistettaviin audiovisuaalisiin ja elektronisiin tuotteisiin. Sopimus näistä oikeuksista tehdään joko tekijän tai kustantajan aloitteesta erillisenä. Mikäli kustantaja tekijän sitä vaatiessa ei käytä ensioikeuttaan neljän kuukauden kuluessa, oikeudet tässä tarkoitettujen tuotteiden osalta palaavat tekijälle.

Jos kirja julkaistaan e-kirjana, noudatetaan julkaisemisessa niitä ehtoja, jotka ilmenevät erillisessä e-kirjan kustannussopimuksessa.

Tekijällä ei ole oikeutta omalla tai toisen kustannuksella julkaista teosta, jonka voidaan katsoa olennaisesti rakentuvan tässä sopimuksessa mainitun teoksen varaan.

Sopimuksenalaisen kirjallisen tuotteen julkaisemiseen aikakausi- tai sanomalehdessä ei tekijällä ole oikeutta sopimatta sitä kustantajan kanssa.

3. Sopimuksen voimaan astuminen

Nämä yleiset sopimusehdot astuvat voimaan kun tekijä todistettavasti on hyväksynyt kirjan julkaisemisen palvelukustanteena. Palvelukustanteen ehtona on ensiosto. Epäselvyyksien välttämiseksi kustantaja antaa jokaisesta julkaistavasta kirjasta julkaisuehdotuksen, josta käy ilmi ensioston hinta sekä siihen sisältyvät kustantajan palvelut.

4. Käsikirjoitus

Käsikirjoituksen luovutusajankohta määrätään kustannussopimuksessa. Käsikirjoitus on luovutettava sisällöltään valmiina.

Jos käsikirjoitus ei valmistu kustannussopimuksen määräämään ajankohtaan mennessä, kustantajan on asetettava tekijälle uusi, kohtuullinen määräaika. Ellei käsikirjoitus valmistu silloinkaan, eikä tähän ole vaikuttanut tekijän ylivoimainen este, kuten vakava sairaus tai kuolema, kustantajalla on oikeus sopia valmistuneen osan lunastamisesta ja purkaa sopimus. Kustantajalla on mahdollisuus sisällyttää tilanteen niin vaatiessa sopimukseen myös kohtuullinen myöhästymissakko sen varalta, että käsikirjoitus myöhästyy.

Teoksen kuvitussuunnitelman laatii tekijä. Kuvituksen hankkimisesta ja kustannuksista vastaa tekijä, ellei siitä ole muuta sovittu kustannussopimuksessa.

5. Teoksen nimi ja ulkoasu

Teoksen tai teossarjan nimen ja ulkoasun päättää kustantaja. Kustantaja päättää myös teoksen kannesta ja sen painoasusta. Kustantaja neuvottelee tekijän kanssa näistä seikoista.

6. Oikoluku

Tekijä tarkistaa sovitussa aikataulussa teoksen oikovedoksen ilman eri korvausta. Tekijä voi tehdä vedokseen muutoksia korkeintaan kymmenen prosenttia käsikirjoituksen merkkimäärästä tai painopinta-alasta. Muutosten hyväksymisestä on kuitenkin tekijän ja kustantajan yhdessä sovittava.

Jos tekijä vedoksen saatuaan ei kohtuullisen ajan kuluessa suorita korjauslukua ja palauta oikovedosta, hänen katsotaan hyväksyneen sen ja oikeuttaneen kustantajan, tämän korjattua huomaamansa kirjoitusvirheet, painattamaan teoksen.

7. Teoksen muuttaminen

Tekijä määrää ja vastaa teoksen sisällöstä, mutta tekijä ja kustantaja voivat yhdessä sopien muuttaa teosta. Eräissä tietokustanteissa, kuten oppi- ja sanakirjoissa kustantajalla on kuitenkin oikeus edellyttää, että teos on sisällöltään sovitun mukainen ja että siitä mahdollisesti saatu palaute on otettu huomioon. Tekijä vastaa teoksensa kielellisestä oikeellisuudesta omalla kustannuksellaan.

8. Painos, laitos ja hinta

Painos on kerralla valmistettava kirjojen erä. Uusi painos on olennaisesti muuttamattomana valmistettava kirjojen erä. Teoksen painoksen suuruuden määrää kustantaja, ellei toisin ole sovittu. Uusien painosten ottamisesta päättää kustantaja. Teoksen muutettu painos on teoksen uusi laitos. Uuden laitoksen valmistamisesta sopivat kustantaja ja tekijä yhteisesti.

Digitaalinen tulostaminen kirjan menekin mukaan kumoaa edellisen painosmäärittelyn, koska kirjoja voidaan kerralla valmistaa yksikin kappale. Tekijällä on oikeus saada tieto tulostusmääristä. Valmistusmäärät on ilmettävä kustantajan varasto- ja myyntikirjanpidosta.

Kustantaja määrää teoksen markkinoinnista hyvän tavan mukaan sekä teoksen kulloisenkin myyntihinnan.

Tekijällä on oikeus tehdä muutoksia uutta laitosta varten. Uuden laitoksen tekijänpalkkiot korvaavat uusimistyön; palkkiosta voidaan sopia myös erikseen. Jos kustantaja perustellusti vaatii, tekijän on saatettava erikoisesti käsikirjan, oppi- ja kurssikirjan tai muiden samankaltaisten kirjallisten tuotteiden uusi laitos ajan tasalle sekä tehtävä tarvittavat korjaukset kustantajan määräämän kohtuullisen ajan kuluessa. Tekijän kuoltua on perillisten, niin ikään kustantajan määräämän ajan kuluessa, sovittava asiantuntevan, kustantajan hyväksymän henkilön kanssa tarvittavien muutosten tekemisestä. Jos tekijä tai perilliset eivät määräajassa täytä mainittua tehtäväänsä, on kustantajalla oikeus itse valita pätevä tarkastaja. Tämän palkkio vähennetään uuden laitoksen tekijänpalkkiosta.

9. Tekijän työn keskeytyminen

Jos tekijä julkaisuehdotuksen hyväksyttyään keskeyttää palvelukustanteen julkaisemisen, on hän velvollinen korvaamaan keskeytymiseen mennessä kustantajalle aiheutuneet kulut.

10. Tekijänkappaleet

Mikäli teosta julkaistaan useammassa sidosasussa, tekijänkappaleet toimitetaan siinä sidosasussa, jota on enemmistö painoksesta. Kun tekijöitä on useita, vapaakappaleiden määrä jaetaan heidän kesken; kuitenkin vähintään yksi kappale/tekijä. Näistä vapaakappaleista ei makseta tekijänpalkkiota. Kustantaja saa jakaa teoksen markkinointia varten teoksesta ilmaiskappaleita.

11. Vastuu kirjan ulkoasusta ja sisällöstä

Jos kustannustuote on virheellinen kustantajan vastuulla olevasta syystä ja virhe on oleellinen, tekijällä on oikeus vaatia virheen oikaisemista. Tekijä on vastuussa siitä, ettei teos loukkaa lakia eikä toisen tekijänoikeutta, kunniaa eikä liikesalaisuutta. Jos kustantaja joutuu oikeuteen tekijän tahallisen menettelyn johdosta, tekijän on korvattava kustantajalle tästä aiheutunut vahinko.

12. Teoksen valmistaminen kustantajan omaan käyttöön

Kustantaja saa sisällyttää teoksen omaa sisäistä käyttöään varten ylläpitämiinsä tietokantoihin arkistointitarkoituksessa. Teoksen tai sen osan myöhemmästä julkisesta levittämisestä on sovittava erikseen.

13. Teoksen julkaiseminen

Kustantajan on julkaistava teos 18 kk:n kuluessa valmiin käsikirjoituksen luovuttamisesta ja markkinoitava sitä asianmukaisesti. Jos teos ei ilmesty 18 kuukauden kuluessa, kustannussopimus purkautuu ja tekijä saa pitää tekijänpaikkion ennakon. Kustantajalla on oikeus saada määräaikaan kohtuullinen pidennys, jos teoksen julkaiseminen on viivästynyt kustantajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta.

Jos kustannustuote on virheellinen kustantajan vastuulla olevasta syystä ja virhe on oleellinen, tekijällä on oikeus vaatia virheen oikaisemista. Tekijä on vastuussa siitä, ettei teos loukkaa lakia eikä toisen tekijänoikeutta, kunniaa eikä liikesalaisuutta. Jos kustantaja joutuu oikeuteen tekijän tahallisen menettelyn johdosta, tekijän on korvattava kustantajalle tästä aiheutunut vahinko.

14. Tekijänpalkkio

Tekijänpalkkion maksuperuste on kustantajan teoksesta saama arvonlisäveroton myyntitulo.

Myyntitulolla tarkoitetaan kirjakaupan tai muun vähittäismyyjän saamiensa alennusten jälkeen kustantajalle maksamaa arvolisäverotonta hintaa. Kustantajan omassa suoramyynnissä myyntitulo on asiakkaan maksama arvonlisäveroton hinta. Kun myynti tapahtuu tilaushankkijan tai kirjaedustajan välityksin, näiden palkkio vähennetään myyntitulosta. Kirjakerhojen kuukauden kirjoista laaditaan erillinen kustannussopimus. Kirjakerhojen vaihtoehto- tai lisäkirjoista tekijänpalkkio maksetaan käyttäen perustana kirjakerhon kustantajalle maksamaa hintaa. Mikäli huomattava osa painoksesta myydään kirjakerhon kautta, kirjakerhon tekijänpalkkiolaskelma esitetään tekijälle etukäteen tai kirjakerhomyynnistä tehdään eri sopimus.

Tekijänpalkkioprosentti määrätään kustannussopimuksessa. Prosentti voi olla kiinteä tai menekin mukaan nousevasti porrastettu. Jos tekijöitä on useita, palkkion jakoperuste määritellään niin ikään kustannussopimuksessa tai sen liitteessä. Mikäli teosta toimitetaan useammassa sidosasussa, määräytyy tekijänpalkkio kaikkien sidosasujen osalta pehmeäkantisen hinnan perusteella.

Kustantaja toimittaa tilityksen teoksen vuosimyynnistä tekijälle kirjallisesti kalenterivuosittain viimeistään seuraavan vuoden toukokuun kuluessa. Samassa yhteydessä kustantajan on ilmoitettava myytyjen kappaleiden lukumäärä.

Tekijän mahdollisesti kustantajalta saamat tekijänpalkkion ennakkosuoritukset vuosittaisesta tilityksestä on käsitettävä lainoiksi.

15. Tekijän valvontaoikeus

Jos tekijä ei tyydy kustantajan esittämään tilitykseen, hänellä on oikeus nimetä tilintarkastaja, jolla on kolmen kuukauden kuluessa todisteellisen vaatimuksen esittämisestä oikeus selvittää kustantajan kirjanpidon ja varastokirjanpidon avulla tilityksen oikeellisuus. Jos tilintarkastus johtaa virheen havaitsemiseen, kustantaja vastaa puolesta tilintarkastuksen kuluista, muuten tekijä. Reklamaatio tilityksestä on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua sen vastaanottamisesta.

Tilintarkastajaksi nimetyn tulee olla hyväksytty tilintarkastaja (HTM tai KTH) tai kustantajan hyväksymä muu asiantuntija. Tilintarkastajan on sitouduttava olemaan ilmaisematta tarkastustehtäväänsä kuulumatonta, kustantajan liiketoiminnasta tietoonsa saamaansa seikkaa. .

16. Poistomyynti

Kustantaja ilmoittaa kustannussopimuksessa vähimmäisajan, jonka teos on kustantajalta saatavissa. Tuon ajan päätyttyä kustantaja voi pitää kirjan edelleen myynnissä, myydä tai hävittää jäännöserän haluamallaan tavalla. Myös jäännöserän myynnistä on suoritettava tekijälle tekijänpalkkio. Ennen hävittämistä kustantajan on varattava tekijälle tilaisuus lunastaa itselleen jäännösvarasto tai osa siitä valmistuskustannuksia vastaan.

17. Kustannusoikeuden edelleen luovuttaminen

Kustantajalla ei ole oikeutta luovuttaa kustannussopimuksen kohteena olevia oikeuksia edelleen ilman eri sopimusta.

Jos tekijä haluaa antaa teoksensa toiselle kustantajalle, ei hänellä ole oikeutta tehdä kustannussopimusta uuden kustantajan kanssa, ennen kuin hänen tilityksensä edellisen kustantajan kanssa on järjestetty.

18. Sopimuksen purkaminen

Sopimus jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan sopimuskauden loputtua, ellei sitä toinen osapuoli irtisano. Kesken sopimuskauden sopimus voidaan purkaa yhteisesti sopien.

19. Kustannusoikeuden lakkaaminen

Jos kustantaja joutuu selvitystilaan tai konkurssiin eikä tekijä halua tehdä kustannussopimusta konkurssihallinnon kanssa, tekijällä on oikeus heti purkaa kustannussopimus. Jos konkurssihallinto haluaa jatkaa kustannustoimintaa, niin sen tulee tehdä uusi kustannussopimus tekijän kanssa. Jo julkaistujen varastossa olevien teosten myynnistä päättää konkurssihallinto. Tästäkin myynnistä on maksettava tekijänpalkkio kustannussopimuksen mukaan.

20. Liikkeen luovuttaminen

Liikkeen luovutuksen yhteydessä sopimus siirtyy vastaanottajalle sellaisenaan ja sopimuskauden loppuun jatkuen. Tekijä voi tässä yhteydessä halutessaan yksipuolisesti katkaista voimassa olevan kustannussopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti liikkeen vastaanottajalle.

21. Oikeudenkäynti ja sovittelu

Näiden yleisten sopimusehtojen tai kustannussopimuksen tulkinnasta, voimassaolosta tai sisällöstä syntyvä riita ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Jos sivullinen loukkaa tekijänoikeutta teokseen, tekijän ja kustantajan on pyrittävä päättämään yhteisesti oikeudenloukkauksen aiheuttamista toimista.